ספריית חב"ד ליובאוויטש

מה

מלכים-א ה, יב: וידבר שלשת אלפים משל.

חשמ"ל139 הוא מלבוש לז"א והיא מחיצוניות דבינה כי קליפת נוגה וחשמל היא אחת אלא שחשמ"ל הוא קדושה וקליפת נוגה הוא חיצוניות דחשמ"ל והיא ממוצעת בין החשמל וג"ק שאין להם עלי' הלכך יש בנוגה בחי' טוב מחמת שהיא מקבלת מחשמל ועל ידם נשפעת הג"ק.

ולהבין בחי' חשמ"ל ע"ד שאמר הבעש"ט על וידבר ג' אלפים משל כלומר שעל כל דבר ודבר הי' לו כח להשתלשל עד שילשול קטן של ג' אלפים משל. והמשל גופא היא גדולה מהנמשל ע"ד כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו140, עד"מ שהוא רק שכל גדול יכול לצמצם שכלו הגדול עד שהתינוק יכול להבין, משא"כ אדם בינוני והפעולה של המשל שיכול לדבר אפילו לימוד גדול בפני כל אדם בפרהסיא כי האחרים אינם מבינים וזהו חשמ"ל לזה הוא חשות ולזה הוא ממלל נמצא הוא מלבוש להגן מהחיצונים141.


-----  הערות  -----

139) ראה תו"א לך יב, ג. סהמ"צ להצ"צ ז, א.

140) מגילה לא, א ע"פ הגירסא בילקוט שמעוני תהלים רמז תשצד. וראה הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע בספר המאמרים תש"ח ע' 228.

141) מאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא ע' כג.