ספריית חב"ד ליובאוויטש

מז

ישעי' ד, ד: אם רחץ ה' את צואת בנות ציון.

באגה"ק סי' כב שע"ז נאמר אם רחץ ה' צואת בני ציון כו' ברוח משפט כו' בישעי' סי' ד'. ולכן רחץ בגימטר' רחמים כ"כ בשם הבעש"ט נ"ע143. וזהו ענין משפט דאיהו רחמי144.


-----  הערות  -----

143) ראה צוואת הריב"ש סימן קמד.

144) אור התורה תולדות קמ, א. ד"ה ויהיו חיי שרה תשכ"ג פ"ב.