ספריית חב"ד ליובאוויטש

נא

יש להבין מה ששמעתי מאדמו"ר שליט"א150 שאמר בשם הבעש"ט נ"ע151 על פסוק (ירמי' יז) ברוך הגבר אשר יבטח בהוי' והי' הוי' מבטחו152. שלכאורה הוא כפל לשון ואמר הפי' שמש"א אשר יבטח בהוי' הכוונה על השפעת השפע שיושפע מאתו דייקא. ואינו מעמיד הבטחון שלו על הכלי רק ברכת הוי' היא תעשיר כו' כנ"ל באריכות.

ואח"כ אמר והי' הוי' מבטחו הכוונה שהוא בוטח בה' שגם הכלי יושלח לו מלמעלה וכמאמר (תהלים נ"ה) השלך על הוי' יהבך והוא יכלכלך בריבוי כלים153 אל הברכה אשר יושלח מאתו154.


-----  הערות  -----

150) הכוונה לאדמו"ר הצ"צ.

151) ראה דגל מחנה אפרים עה"פ בשלח טז, טו. אור המאיר פ' בהעלותך.

152) ראה גם ספר המאמרים עזר"ת ס"ע קו ואילך. תרפ"ח ע' כח.

153) ראה גם מקומות שצויינו בהערה הקודמת. ספר המאמרים תרצ"ט ריש ע' 21. אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ע' שכח. ח"ד ע' תנג.

154) פלח הרמון וירא סב, ג. ושם: ואח"כ אמר [אדמו"ר הצ"צ] שבמדרש פירשו בזה הפסוק דרך יותר עמוק והיינו בפ' שופטים פ"ה אמרו כל הבוטח בה' זוכה להיות כיוצא בו שנאמר ברוך הגבר כו'. ולכאורה אינו מובן, ואמר שהכוונה הוא ע"ד (פ"ה דב"ב ע"ה ע"ב) עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש, וזהו כיוצא בו שעכשיו אומרים המלאכים קדוש לפני הוי' ולעתיד יאמרו קדוש לפני הצדיקים עכד"ק. והנה לפ"ד לא היתה כוונת אדמו"ר שליט"א אשר דרך המדרש הוא דרך אחר לגמרי מדרך הבעש"ט נ"ע, רק באמת שני הדרכים עולים בקנה אחד, רק שהמדרש דיבר במקום עליון ועמוק יותר כמשי"ת (עיי"ש הביאור).

וראה ד"ה בשם הבעש"ט נ"ע על הפסוק ברוך הגבר דשנת תרי"ד – הנחת הר"ה מפּאַריטש.