ספריית חב"ד ליובאוויטש

נג

ירמי' לא, יב: אז תשמח בתולה במחול.

הנה הבעש"ט ז"ל המשיל כ"ז במשל אחד (אשר בו מלובש הנמשל העמוק מאד סודות התורה מה שמבאר ר' חיים וויטאל בס' ע"ח כולו הלביש זה במשל א') והיינו משל לסולם העגולה (שקורי' בל"א שווינדעל טרעפ"ף) העשוי ע"ג עמוד א' והמדריגות סובבי' את העמוד בעיגול והמדריגות הם זה למעלה מזה בעיגול וסיבוב העמוד עד שמגעת המדרגה העגולה העליונה לראש העמוד אשר בראש העמוד נחקק ונצטייר איזה צורה או נבנה איזה בית קטן, והנה העולה על סולם הזה למעלה עד שמגיע קרוב לעמוד אזי הוא רואה מקום עמידתו סמוך לעמוד ממש למעלה את הצורה הנמצאת בראש העמוד מפני שהמדריגו' סובבים העמוד ובתוכם נשאר חלל (היינו סמוך לעמוד ממש הוא החלל כו') ולכן כנתקרב סמוך לעמוד ממש אזי מביט בעיניו למעלה אל הצורה שבראש העמוד שאין שום דבר מסתיר לו המראה וכיון שהוא מתחיל לצעוד על המדריגה השני' שלמעלה מן הראשונה בסיבוב ועיגול המדריגה אזי בתחלת הילוכו עליה הוא נתרחק מעל העמוד מעט מאחר שהמדריגו' עגולות כו' ואזי אינו רואה את הצורה שבראש העמוד שנסתרה ונעלמה ממנו מפני שהמדריגות מסתירי' כו' וכאשר נסמך לעמוד בקירוב ממש אזי יראנה כנ"ל וכאשר יצעוד על מדריגה השלישית אז יהי' נכסה ממנו הצורה כו' כנ"ל (מאחר שהמדריגות מעוגלים ומסובבי' על העמוד והעמוד הוא בתווך והצורה על ראש העמוד ממש לכך כשנסמך לעמוד יראה וכשיעלה לראש המדריגה שני' שאז נתרחק מן העמוד אזי יהי' נכסה הצורה הימנו והיינו כזה156 ודו"ק היטב) נמצא העולה מזה שכאשר לא יראה הצורה שיהי' נכסה ממנו אז הוא במדריגה הנעלה מכאשר רואה את הצורה שאז הי' במדריגה התחתונה הימנה סמוך לעמוד ממש ועתה שאינו רואה אותה הוא עומד על ראש המדריגה השני' שלמעלה והוא רחוק מן העמוד לכך לא יראנה וכן מקום עמידתו במדריגה השני' סמוך לעמוד שאז רואה הצורה הוא נחשב למדריגה התחתונה לגבי מקום עמידתו על ראש המדריגה השלישית שאז אינו רואה שנכסי' ממנה שאז נתרחק מן העמוד כו' נמצא בכ"מ מקום הראי' הוא למטה מן המקום שאינו רואה משום (שהראי' הוא במקום התחתון וההעלמ' הוא במקום העליון כשתחיל לעלו' על המדרי' הנעלה הימנה כנ"ל) וכן מקום שרואה משם הוא תמיד בקירוב מקום לגבי העמוד שהוא סמוך אליו ממש ומקום הנעלם ונכסה הוא תמיד בקירוב מקום לגבי העמוד שהוא סמוך אליו ממש ומקום הנעלם ונכסה אז הוא רחוק מן העמוד בריחוק מקום כו', ע"כ המשל מהבעש"ט ז"ל157.


-----  הערות  -----

156) במאמרי אדה"ז כאן יש ציור.

157) מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ה ח"א ע' ריד ואילך. וממשיך שם: והנמשל הוא עמוק עמוק מאד [עיי"ש בארוכה]. ובאוה"ת נ"ך ח"ב ע' תתפד: הנה הבעש"ט אמר משל (ובו מלובש נמשל עמוק מאד מסודות התורה שביאר הרח"ו ז"ל בע"ח כמו שית' הלביש כ"ז הבעש"ט במשל אחד) ממעלות אחורנית הנקרא בלשון אשכנז שווינדעל טרע"פּ אשר כשעומד אצל העמוד רואה למעלה (ר"ל שרואה הצורה שנחקק בראש העמוד עד"מ) וכשנצרך לו לילך למעלה השנייה שהיא יותר גבוה ממעלה הראשונה ואז יתקרב יותר אל הצורה אשר בראש העמוד צריך מקודם לסבב העמוד עד שנראה כאילו מתרחק ומסתתר (כי כשמסבב העמוד מאחוריו כדי שיבא למעלה שניה הרי בינתיים הוא מאחורי העמוד ואז אינו רואה כלום הרי נראה כאילו מתרחק כו' ובאמת אז הוא יותר קרוב שהרי עי"ז יבא למעלה שניה לראות בטוב יותר וכן אח"כ לעלות בכל המעלות ממעלה למעלה צריך מקודם לסבב העמוד מאחוריו ואז אינו רואה כו', ובמלכים א' סי' ו' ובלולים יעלו וע"ש בפרש"י שזהו ענין שוינדעל טרע"פּ וכ"כ בלשון אשכנז שם ורש"י קראו שווינדעל שטיין) כו' כמו כן מבואר בע"ח בעליות המלכות להיות פּב"פּ צ"ל מקודם אב"א (וכמ"ש במ"ח דס"ט ע"ב מאחורי ז"א ומסבב מאחוריו ותבא לפניו כו') [עיי"ש בארוכה].