ספריית חב"ד ליובאוויטש

נו

הושע יד, ב: שובה ישראל עד הוי' אלקיך כי כשלת בעוניך.

רבינו בשם . . המגיד ממעזריטש בשם מורו הבעש"ט נ"ע פי' שובה ישראל עד הוי' אלקיך כי כשלת בעוניך לכן שובה ישראל, ואופן התשובה הוא עד כי הוי' יהי' אלקיך והוא ע"י התעוררות פנימי בתוקף עצמי160.


-----  הערות  -----

160) ספר המאמרים תש"ה ע' 21. ושם: וביאר רבינו נ"ע דבכל השילובים הנה האות הראשון גובר ובשמות הוי' ואלקים הנה האות הראשון הוא היו"ד דשם הוי' ואות השני הוא הא' דשם אלקים וכן כולם עד אות י' דשם אלקים וההמשכה היא באות מ' דשם אלקים דאותיות השילוב הם הוי' אלקי ופירושו דשם הוי' נרגש בפנימיותו שהוא אלקי ממש וזה גורם התעוררות פנימי בתוקף עצמי להיות מושל ומולך על עצמו שהוא אות מ' דשם אלקים המרמז לענין התוקף עוז דספי' המל' מצד שרשה הנעלם לכן היא מ"ם סתומה ומתגלה ע"י תשובה עילאה שהיא התשובה דמדרי' ישראל . . ופי' . . של מורנו הבעש"ט נ"ע שובה ישראל עד שהוי' יהי' אלקיך היא תשובה עילאה. וראה גם לקו"ת ד"ה שובה ישראל (הראשון). אוה"ת דרושים לשבת תשובה ד"ה שובה ישראל. ובכ"מ. וראה גם ספר לקו"א להרב המגיד הוספות ע' 12.