ספריית חב"ד ליובאוויטש

סב

תהלים מז, ו: עלה אלקים בתרועה הוי' בקול שופר.

ואמר מורנו הבעש"ט נ"ע העלי' משם אלקים וההמשכה משם הוי'168.


-----  הערות  -----

168) ספר המאמרים תרצ"ט ע' 10, ולאח"ז שם: וביאר הה"מ נ"ע דכאשר העלי' הוא משם אלקים דשם אלקים עולה אז ההמשכה משם הוי' דשם הוי' נמשך. והסביר רבינו נ"ע עלה אלקים בתרועה הוי' בקול שופר דיש ג' אופני עבודה בשופר דר"ה תקיעה צעקה בקול פשוט שברים בקול נפסק דגנוחי גניח בלב נשבר, ותרועה ילולי יליל בקלא פנימאה דצעקת הלב וכתי' אשרי העם יודעי תרועה יודעי דייקא ואז הוי' באור פניך יהלכון בהילוך בהרחבה. וצ"ל מהו ביאורו דהרב המגיד דכאשר העלי' הוא משם אלקים דשם אלקים עולה אז ההמשכה משם הוי' דשם הוי' נמשך, דמשמע מזה דיש איזה תנאי בהעלי' שנעשה משם אלקי' והתנאי הוא דשם אלקים עולה בעלי' זו, דממוצא דבר מובן דיש אופן עלי' אשר גם העלי' ההיא באה משם אלקים אבל בהעלי' ההיא אין שם אלקים עולה, וכן ההמשכה משם הוי' שנעשה ע"י עלי' זו אינה דומה לההמשכה שנעשה דכאשר אלקי' עולה דאז דוקא הנה שם הוי' נמשך, וזהו שהסביר רבינו דבשופר דר"ה יש ג' אופני עבודה, דתקיעה עם היותה בקול פשוט אבל היא צעקה בקול, ולמעלה מזה הוא העבודה דשברים דגנוחי גניח אבל זהו שבירה, ולמעלה מזה צעקת הלב בקלא פנימאה דעבודת התרועה ע"י הידיעה הו"ע ההזדככות שנעשה כלי לקבלה להיות באור פניך יהלכון.

ובספר המאמרים שם ע' 19 ממשיך: וזהו שאמר הבעש"ט העלי' משם אלקים, וידוע דעי"ז נמשך גילוי אור עליון משם הוי' שהוא בחינת גילוי, וזהו ההמשכה משם הוי', אמנם יש אופן עלי' דנעשה ע"י שבירת הגשם והחומר, דזהו ג"כ מהגבורות קשות דשם אלקים, וזהו שביאר הרב המגיד דענין העלי' הוא כאשר שם אלקים עולה היינו ע"י הבירורים ולא בדרך שבירה ח"ו, ואז הנה ההמשכה הוא משם הוי' גילוי אור עצמי, וזהו שהסביר רבינו דעלה אלקים היינו העלי' האמיתית הוא ע"י העבודה דתרועה שהו"ע ההזדככות דוקא, וכתיב אשרי העם יודעי תרועה, כאשר ההזדככות הוא ע"י ידיעה דוקא, היינו ענין ההתבוננות בהשגה דשם אלקים ואז הנה הוי' באור פניך יהלכון דכל ההליכות שלהם גם בעניני עולם יהי' בהרחבה בטוב רוחני וגשמי.