ספריית חב"ד ליובאוויטש

סד

תהלים סג, ג: כן בקודש חזיתיך.

ואמר רבינו הזקן נ"ע בשם הבעש"ט הלואי בזמן הבית חזיתיך170.


-----  הערות  -----

170) ספר המאמרים תרפ"ט ע' 215. וראה שם ע' 121. ספר המאמרים ה'ש"ת ע' 11. תש"א ע' 150. תש"ב ע' 57. ספר השיחות תרח"ץ ע' 286 הערה 2. לקוטי שיחות ח"ד ע' 1331. ובספר המאמרים תרפ"ט שם: כלומר הלואי בזמן הבית חזיתי גילוי אור כמו הגילוי אור שממשיכים ע"י העבודה בזמן הגלות. וטעם הדבר הוא לפי שבזמן הבית הוא העבודה במוח ולב, שיש בזה תענוג רב, ושמחת הנפש. אבל בזמן הגלות העבודה הוא בקבע"ו ובמסירת נפש. איז דער מס"נ וואָס אַ איד האָט בזמן הגלות אויף לערנען תורה וקיום המצות ובפרט בזמן הגזירה שמענישים ע"ז, והוא מוסר נפשו ע"ז הנה על ידי מסירת נפש זה ממשיכים אורות גדולים ועצומים הרבה יותר מכמו זמן הבית.

וראה לקו"ת שמע"צ צב, ב. שה"ש נ, ריש ע"ג. מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא ח"א ע' קה. דברים ח"ג ע' א'צה. ספר המאמרים עטר"ת ע' שיב. תרפ"ג ס"ע רכח ואילך. תש"ט ע' 191. וראה זח"ב קמ, סע"א ואילך.