ספריית חב"ד ליובאוויטש

סו

תהלים עא, ט: אל תשליכני לעת זקנה.

הבעש"ט פי' אל תשליכני לעת זקנה שלא יזדקנו דברי תורה אצלך אלא בכל יום יהיו בעיניך כחדשים173.


-----  הערות  -----

173) אור התורה יתרו ע' תתב בשם אור המאיר (פ' יתרו). וראה לקוטי שיחות ח"ז ע' 230 ואילך ובהערות שם. וממשיך באוה"ת שם: וזהו"ע כנפי נשרים שבנשר נאמר תתחדש כנשר נעוריכי, אך במא"א אות נו"ן סנ"ה כ' נשר נק' מט"ט המתחדש כנשר זה קרוי נער.

וראה אוה"ת בשלח ע' שפב: ובזה יובן מה שאנו מבקשים אל תשליכנו לעת זקנה והקשה באוה"מ פ' יתרו בשם הבעש"ט אטו בעת נעורינו א"צ לעזרתו ית' ולפי הנ"ל יש ליישב דכד הוינא זוטרי ודאי כי נער ישראל ואוהבהו, וה' הולך לפניהם וא"כ עזרתו מצוי', אבל לעת זקנה הרי אמר הנני שולח מלאך, א"נ ע"ד אם נזדקנו ד"ת אצלך כו' ומי איכא זקנה קמי קודשא בריך הוא, וזהו נער הייתי גם זקנתי, ולכן מבקשים אשר הוא ית' ממש אל ישליכנו מלפניו בכבודו ובעצמו ממש וכמו שביקש משה אם אין פניך הולכים, וזהו תתחדש כנשר נעוריכי וזהו חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה, וע' בתניא בהקדמה לחינוך שהקשה וי"ל התירוץ דגם כשיזקין יהי' לו בחי' נער ומעלתו שהוא ענין תוקף החסידות בתחילתו גם ע"ד לאתבא צדיקייא בתיובתא, וזהו ואשא אתכם על כנפי נשרים בחי' תתחדש כנשר כו' הנער בן מאה שנה כו' זקנים עם נערים כו'.