ספריית חב"ד ליובאוויטש

סז

תהלים פט, טז: אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון.

מורנו הבעש"ט פירש אשרי העם יודעי תרועה, אשרי שבח והודי' להשי"ת אשר כל עם ישראל יודעי תרועה, תרועת מלחמה עם היצה"ר ולכן הנה כלם הוי' באור פניך יהלכון174.


-----  הערות  -----

174) ספר המאמרים תש"ג ע' 191. ובספר השיחות תש"ד ע' 10: אשרי העם יודעי תרועה, אשרי שבח והודי' להשי"ת אשר כל עם ישראל בלי הבדל גאוני תורה, מדרש, עין יעקב אידן אדער תהלים אידן ווייסן תרועת מלחמה מיט דעם נפש הבהמית און האבן א פנימיות געפיל צו די המשכות פון נפש האלקית. וראה אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ד ע' ד בשוה"ג. וראה גם שיחת יום ב' דראש השנה תשי"ט (תורת מנחם התוועדויות תשי"ט ח"א ע' 14).