ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז

בראשית א, ה: ויהי ערב ויהי בוקר.

איתא במדרש29 ויהי ערב אלו מעשיהן של רשעים ויהי בוקר אלו מעשיהן של צדיקים, ואיני יודע באיזה מהן חפץ, כיון דכתיב30 וירא אלקים את האור כי טוב, הוי במעשיהן של צדיקים הוא חפץ. ותמוה, איך שייך קס"ד שהוא חפץ במעשה רשעים, ומבאר הבעש"ט, דיש תועלת ויתרון לאור מן החושך, היינו שמעלת יתרון האור ניכרת מצד החשך, וכן מעלת החכם ניכרת מצד הטיפש, מעלת הצדיק מצד הרשע וכו'. וזהו ואיני יודע באיזה מהן חפץ, דכיון שגם מעשה הרשעים הוא כסא למעשה צדיקים, יש מקום לומר שהכל נכנס באחדות אחד ח"ו, לכך נאמר וירא אלקים את האור כי טוב אלו מעשיהן של צדיקים, כי במעשה הרשעים צריך הבדלה31.


-----  הערות  -----

29) ב"ר פ"ב, ה. וראה שם פ"ג, ח.

30) בראשית א, ד.

31) ד"ה באתי לגני תשל"א (ספר המאמרים מלוקט ח"ה ע' קנז ואילך), ומציין שם לצפנת פענח (קד, ב) ובן פורת יוסף (מו, ג) להרה"ק כו' ר' יעקב יוסף מפולנאה. הועתק בספר בעש"ט עה"ת ח"א סמ"א ואילך.