ספריית חב"ד ליובאוויטש

עב

תהלים קו, ב: מי ימלל גבורות הוי' ישמיע כל תהלתו.

שמעתי בשם הבעל שם טוב ז"ל ע"פ מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו, פי' ימלל ישברם ויבטלם כמו מוללין מלילות180, והכוונה שיבטל גבורות ה' פי' דינין, ישמיע כל תהלתו היינו שיאמרו תהלים שכולו תהלות ד', ועי"ז יבטל וישבר הדינין הבאין עליו181.


-----  הערות  -----

180) ביצה יב, ב.

181) מאמרי אדמו"ר הזקן כתובים ח"א ס"ע צה. וראה אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע חט"ו ע' קיא: בספרו היהודי הטוב מגוסטינין, ע' פז, מביא הפתגם שלו על הפסוק מי ימלל גבורות ה' וגו' – אבל באחד מספרי כ"י תורת חסידות חב"ד, שכנראה נכתב ע"י אחד החסידים עוד בחיי רבינו הזקן (בעל התניא והשו"ע) מובא זה בשם הבעש"ט ותיקון בגוף הפתגם, שצ"ל ימלל מלשון מוללין מלילות שפירושו שבירה. ואף ששבעים פנים לתורה, כנראה שבנדון דידן רק כך צ"ל (ולא כמועתק בס' לשון מילה חתך וקריעה), כיון שהפירוש דמוללין מלילות מיוסד ע"פ פתגם הזוהר המובא בכ"מ בחסידות (ראה זח"א רמט, א. זח"ב פג, א. ביאורי הזוהר – לאדמו"ר האמצעי – ויחי שם. פי' התהלים – לאדמו"ר הצמח צדק – קו, ב [אוה"ת (יהל אור) ע' תיב]). וראה גם תורת מנחם התוועדויות חי"ט ע' 236. ח"כ ע' 66.