ספריית חב"ד ליובאוויטש

עג

וכמאמר הבעל שם טוב ע"פ מי ימלל גבורות הוי' ישמיע כל תהלתו. ופירש הבעש"ט ימלל מלשון שבירה כמ"ש182 וקטפת מלילות. ומי ימלל וישבור גבורות הוי', איזה ענין משבר ומבטל את הגבורות והדינים שלמעלה – ישמיע כל תהלתו, כל התהלים183.


-----  הערות  -----

182) תצא כג, כו.

183) לקוטי שיחות ח"ד ע' 1310. ושם לפנ"ז: והנה בדוד מלך ישראל כתיב ולבי חלל בקרבי שאין לו יצה"ר. וארז"ל דוד מלך ישראל חי וקיים. מלך ענינו אשר הוא יוציאם והוא יביאם – את העם – בכל הצטרכותם. ומזה מובן אשר מהות המלך ניכר גם בעניני העם.

ההשפעה מה שדוד מלך ישראל משפיע לכל עם ישראל – נתינת כח לקיים תומ"צ בלי שום פניות מהיצה"ר, הנהגה עכ"פ לעת מן העתים כאילו ולבי חלל בקרבי, קיום תומ"צ לשמה בלי תערובת ענינים זרים.

ובכדי לקבל השפעה זו צריכה להיות התקשרות בדוד המלך. וההתקשרות הוא ע"י אמירת תהלים, מזמורי דוד מלך ישראל, שעי"ז נעשים כלי לקבל השפעתו ומעין אופן עבודתו.

ביטולו של ה"יורד ומסית" מבטל במילא ה"עולה ומשטין".

כי גדולה מעלת אמירת תהלים שבכחה לבטל את הדינים שלמעלה ולבטל את הגזירות גם אחרי שנחתמו דינם [ההמשך בפנים. ולאח"ז ממשיך שם:] ופרסם כ"ק מו"ח אדמו"ר והנהיג לומר בכל יום אחרי התפלה שיעור התהלים כפי שנחלק לימי החודש.

וראה בארוכה קובץ מכתבים בסו"ס תהלים אהל יוסף יצחק – בענין אמירת תהלים.