ספריית חב"ד ליובאוויטש

עד

תהלים קז, כג: יורדי הים באניות עושי מלאכה במים רבים.

בתיבת אני' יש ב' פירושים, אני' ספינה, אני' מספד. יורדי הים קאי על הנשמה היורדת להתלבש בגוף שהיא בדוגמת הים כמו מי הים מכסים על מה שבתוכם כן הגוף מכסה על הנשמה האלקית שבתוכו, וביורדי הים, היינו בנשמות היורדות יש ב' אופני ירידה, יש ירידה הגם שהיא ירידה בים, בכל זה יש לו ספינה והוא חינוך וסביבה, של בני תורה ושומרי מצוה, אבל ישנה ירידה של תאני' ואני', הנשמה היורדת בגוף של ישראל שאינו בסביבה של בני תורה ושומרי מצוה, אבל ישנם העושי מלאכה במים רבים, והם אלו הנשמות שצריכות לרדת לים, לעשות מלאכה גם במים רבים להציל את אלו הנשמות אשר ירדו בתאני' ואני'184.


-----  הערות  -----

184) ספר הזכרונות ח"ב ע' 427. וראה שיחת יו"ד שבט תשכ"ה.