ספריית חב"ד ליובאוויטש

עה

תהלים קיט, ט: במה יזכה נער את ארחו.

כה אמר הבעש"ט – במה יזכה נער, פאַר וועלכער מצוה איז מען זוכה צו האָבען אַ בן זכר טוב, את ארחו, דורך דער מצוה פון הכנסת אורחים בשמחה ובקורת רוח185.


-----  הערות  -----

185) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ חי"ג ע' שפט. ושם לפנ"ז: הנני בזה לברכם כי תתקיים בידידי ובזוגתו תחי' ברכת מורנו הבעש"ט נ"ע שאמר לאחד מהמקושרים אליו אשר בקשו להתפלל ולעורר רחמים עבורו ועבור זוגתו שיוולד להם בן זכר, ויאמר להם מורנו הבעש"ט נ"ע תזהרו בכל כחכם לקיים מצות הכנסת אורחים בשמחה ובקורת רוח והשי"ת ימלא את משאלות לבבכם בבן זכר כאמור – [ההמשך בפנים:].

ראה גם אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ע' רמו. ספר השיחות תרצ"ז ע' 161. אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ח"ד ע' ל. חי"ט ע' שלג.