ספריית חב"ד ליובאוויטש

עו

תהלים קיט, נט: חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך.

חשבתי דרכי הוא שדוד הי' חושב בדרכיו הגשמיים . . ואשיבה רגלי גו' – אשובה להרגיל (רגלי מלשון הרגל) אל עדותיך186.


-----  הערות  -----

186) ד"ה באתי לגני תשל"א (ספר המאמרים מלוקט ח"ה ע' קסד. בהוצאה החדשה – ח"ב ע' שסד). וש"נ.