ספריית חב"ד ליובאוויטש

עז

תהלים קיט, פט: לעולם ה' דברך נצב בשמים.

לעולם ה' דברך נצב בשמים187 ופי'188 הבעש"ט ז"ל189 כי דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגו'190 תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם כדכתיב191 ודבר אלקינו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים לעד כו' כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע192 ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר יהי רקיע כו' ממש וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפי' ארץ הלזו הגשמית ובחי' דומם ממש אילו היו מסתלקות ממנה כרגע{192} ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש193.


-----  הערות  -----

187) ראה ספר המאמרים תרל"ו ח"ב ע' תח ואילך.

188) החידוש בפירוש הבעש"ט – ראה לקוטי שיחות חכ"ה ע' 200 ואילך. חכ"ט ע' 29 ואילך.

189) "הגם שיש ענין זה במדרש תהלים, וכמש"נ גם בלקו"ת בד"ה כי ביום הזה יכפר, וכוונה מיוחדת בזה, כי ביום שני הי' המאמר יהי רקיע – שהוא הנצב בשמים – וזה יהי' לזכרון עולם, כי ביום שני ח"י אלול נולד הבעש"ט" ("היום יום" כו תשרי – מספר השיחות קייץ ה'ש"ת ע' 170). וראה ספר השיחות תש"ג ע' 147-146 ובהערה 15 שם. שם ע' 151-150. שיחת שמחת בית השואבה תשי"ב (תורת מנחם – התוועדויות ח"ד ע' 55).

ובלקוטי שיחות (חכ"ה ע' 331 הערה 29. וש"נ): "פּי' הבעש"ט" . . אף שנאמר כן במדרש תהלים . . כי הבעש"ט פירש, האָט עס פאַנאַנדערגעשפּרייט, ועשה ופעל שהלימוד במדרש תהלים יהי' יסוד ודרך בעבודת ה' בתומ"צ דכאו"א מישראל במעשה בפועל. וראה אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ח"ה ע' קלד.

190) בראשית א, ו.

191) בהערות ותיקונים לתניא: לרגע.

192) ישעי' מ, ח.

193) תניא שער היחוד והאמונה פרק א. וראה אגרת הקודש סימן כה.