ספריית חב"ד ליובאוויטש

עח

תהלים קכא, ה: ה' צלך.

פירוש הבעש"ט194 עה"פ ה' צלך . . לויט די ענינים וואס א איד טוט למטה, טוען זיך אויף דוגמתם ענינים למעלה195 – כמשל צל האדם, וואס לפי אופן התנועות פון דעם מענטשן טוט זיך דוגמתם ממש בהצל196.


-----  הערות  -----

194) קדושת לוי פ' בשלח (לט, ג. מ, סע"ב). פ' נשא (ע, ג. ושם: הבעש"ט הי' מוכיח תמיד את העולם בזה הפסוק ה' צלך, דהיינו כמו שהצל עושה מה שהאדם עושה כך הבורא ב"ה כביכול עושה מה שהאדם עושה). ספר המאמרים תרכ"ז ע' שכו. וראה אור תורה להרב המגיד פ, ג [הובא בד"ה דרשו תשל"א (ספר המאמרים תשל"א ע' 319)]. לקו"ת בלק עד, ג. ספר המאמרים תרל"ג ח"ב ע' תע.

195) ראה גם תורת הבעש"ט בפירוש המשנה (אבות פ"ב מ"א) "דע מה למעלה ממך" – כתר שם טוב סו"ס קמה (יח, ג). נתבאר בספר המאמרים תרל"ג ח"ב ס"ע תעג ואילך.

196) לקוטי שיחות חי"ח ע' 167. וראה גם בשם הבעש"ט – לקוטי שיחות ח"ב ע' 421. ח"ט ע' 148 הערה 44. ע' 429. ד"ה ובחמשה עשר יום תש"ל (ספר המאמרים תש"ל ע' 24).