ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח

נח ו, טז: צהר תעשה לתבה.

וזהו צהר אור תעביד לתיבותא32, דאמר רבינו ז"ל בשם הבעש"ט33 דתיבה הם אותיות התפלה וצהר תעשה לתיבה שצריכים לעשות שהאותיות יהי' מאירים, והיינו כאשר הם באים בהרגש פנימי ובהתבוננות דזהו"ע לטישת האבנים שיאירו34.


-----  הערות  -----

32) תרגום אונקלוס עה"פ.

33) ראה אוה"ת נח ח"ג תרמ, א: והנה אדמ"ו נ"ע פי' בשם הבעש"ט נ"ע דתבה היינו ג"כ תיבות התפלה.

34) ספר המאמרים תש"ז ע' 200. וראה המשך תער"ב ח"א ע' קעג ואילך. ספר המאמרים פר"ת ע' קכה ואילך.