ספריית חב"ד ליובאוויטש

פ

תהלים קלו, ד: לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו.

כ"ק אאמו"ר נ"ע פי' בשם הבעש"ט נ"ע לעושה נפלאות שהקב"ה הנה כל מה שהוא עושה הוא נפלאות גדולות לבדו וגודל הפלאתם של הנפלאות הוא רק לבדו יודע זאת.

כי לעולם חסדו איתא בע"ח199 דלמ"ד כלים דזו"נ דאצי' נעשים נר"ן לבי"ע ובהם ועל ידם הוא המשכת חסדו שהוא רב חסד דעתיקא קדישא שהוא חסדו ית' האמיתי, וזהו לעושה נפלאות דכל עשיותיו של הקב"ה הם נפלאות וגדולתן של הנפלאות ידוע רק לו ית'. וזהו גדולות לבדו, וא' מגדולתם של הנפלאות הוא זה מה שע"י כ"י שהם ל' כלים דזו"נ דאצי' יהי' גילוי חסדו ית' שהוא רב חסד דעתיקא קדישא בעולם200.


-----  הערות  -----

199) ראה עץ חיים שער מד (שער השמות) פ"א. תניא קו"א ד"ה להבין מ"ש בפע"ח (קנו, ב).

200) ספר המאמרים תש"ד ע' 49. וראה ד"ה לעושה נפלאות גדולות תשל"ד. שיחת ליל ויום שמח"ת תשל"ט.