ספריית חב"ד ליובאוויטש

פא

תהלים קמד, טו: אשרי העם שככה לו.

שהככה הוא שלו201.


-----  הערות  -----

201) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ס"ע קמא ואילך. ושם לפנ"ז: וידוע הפירוש שאמר הוד כ"ק רבינו הגדול נ"ע בשם רבו דרבו הוד כ"ק מורנו הבעש"ט נ"ע [ההמשך בפנים. וממשיך שם:] דאיתא בזוהר ח"ג (ברע"מ דקי"א ע"ב) קמו מרי מתיבתא ואמרו אשרי העם שככה לו, שככה בגימטריא משה.

והנה ככה פירושו הדבר כמו שהוא, אָט אַזיי ויא עס איז, דהדבר כמו שהוא, הוא האמת של הדבר, און דער זיק היהדות דאָס איז דער ככה פון אַ אידין.