ספריית חב"ד ליובאוויטש

פב

משלי ג, יח: עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי' מאושר.

בשם הבעש"ט "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי' מאושר" – "ושומחי' מאושר"202, מי ששומח עצמו עם התורה ומשמח את התורה, הוא מאושר – גליקלעך – בבנים ובני בנים עוסקים בתורה203.


-----  הערות  -----

202) מצד מבטא התי"ו שבתיבת "ותומכי'" (תי"ו רפה) אפשר לקראה "ושומחי'" (בשׂי"ן שמאלית). – שיחת ליל שמח"ת תשי"ט ס"ב (תורת מנחם התוועדויות תשי"ט ח"א ס"ע 119).

203) ספר השיחות תרצ"ט ע' 306. ושם לפנ"ז: בשמחת תורה תר"ז האָט דער צמח צדק געזאָגט אַ תורה וואָס ער האָט געהערט פון החסיד ר' פּינחס רייזעס, וואָס ער האָט געהערט פון דעם אַלטן רבי'ן בשם הבעש"ט [ההמשך בפנים. ומסיים שם:] ואמר אדמו"ר כ"ק אדמו"ר הצ"צ: זה מאה שנה שהבעש"ט אמר תורה זו. וגם עתה הוא אומר תורה זו בגן עדן. – תורה זו הובאה ונתבארה בשיחת ליל שמח"ת תשי"ט (תורת מנחם שם).