ספריית חב"ד ליובאוויטש

פג-א

משלי כב, ט: טוב עין הוא יבורך.

מאמר הבעש"ט: טוב עין הוא יבורך – א טוב עין בענטשט דעם הוא. הוא איז עצמות א"ס הנעלם און דער טוב עין איז דאס מגלה205.


-----  הערות  -----

205) "היום יום" חלק שני ע' יט, ומציין שם ל"שמח"ת תש"ד". ובספר השיחות תש"ד ע' 32 הובא זה בשם אאמו"ר [כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע]).