ספריית חב"ד ליובאוויטש

פו

סדר העבודה צריך להיות ראשיתך מצער כו' בסדר והדרגה דוקא, מן הקל אל החמור, כלומר לבלי ללכת בגדולות ונפלאות כי אם במה שבערך, ולאט לאט עולה בעילוי אחר עילוי, מדרגא לדרגא208.


-----  הערות  -----

208) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ע' לא. וראה שם ח"ז ע' קנח. ע' רנה. ע' שפא. חי"ג ע' רנב. חי"ד ע' רסג. ע' שכה.