ספריית חב"ד ליובאוויטש

פז

איכה ג, כא: זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל.

פי' הבעל שם טוב209 עה"פ זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל, זאת – השכינה210.


-----  הערות  -----

209) צפע"נ (לבעל המחבר תולדות יעקב יוסף) צב, ג [בדפוס ראשון: עג, ד].

210) ד"ה איכה ה'תשל"א ס"ה (ספר המאמרים מלוקט ח"א ע' קכג. בהוצאה החדשה – ח"ד ע' קסד).