ספריית חב"ד ליובאוויטש

צז

פסחים נ, א: עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה.

מורנו הבעש"ט האָט אויפגעטאָן אַז די אויג נאַרט. דאָס וואָס די גמרא (פסחים נ, א) זאָגט עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה, קען מען דאָס אויך זעהן בזה העולם, אַז דער עליון איז קיין עליון ניט און דער תחתון איז קיין תחתון ניט226.


-----  הערות  -----

226) שיחת פורים תש"ד – ספר המאמרים ה'שי"ת ס"ע 141 ואילך. ספר השיחות תש"ד ע' 70.