ספריית חב"ד ליובאוויטש

צט

יומא עב, ב: זכה נעשית לו סם חיים כו'.

אמרו חז"ל זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מיתה. והיינו דאמר רבא באומן לה (כשהוא מאמין בה) סמא דחיי, בלא אומן לה (שאינו מאמין בה) סמא דמותא. והנה מה ענינם של זכות ושל אמונה בענין לימוד התורה, הלא התורה היא חכמה וכל חכמה ומדע ניקנית ביגיעת המוח, ועוד זאת הלא אמונה היא בדבר שלמעלה מן השכל ותורה שהיא חכמה אין נופל בה ענין האמונה. והנה בגמרא שבת (דפ"ח ע"ב) אמר רבא למיימינים בה סמא דחיי למשמאילים בה סמא דמותא ופירש"י למיימינים עסוקים בכל כוחם וטרודים לדעת סודה. הלומד תורה צריך לדעת באמונה פשוטה כי בכל דיבור ודיבור של תורה יש סוד פנימי, וצריכים לייגע את המוח ולהטריד את השכל לדעת את הסוד פנימי שבה, ולימוד כזה פועל טוהר וזכות בהלומד את התורה. וזהו זכה אם הלומד תורה נעשה זך על ידי הלימוד אז הנה אם יוסיף ללמוד באופן כזה נעשית לו סם חיים, ואם הלומד תורה לא נעשה זך ע"י לימוד התורה אלא אדרבא נעשה עב וגס אז נעשית לו סמא דמותא228.


-----  הערות  -----

228) ספר הזכרונות חלק א ע' 345.