תרע

דאורייתא מקשר גלי' דישראל וגלי' דקוב"ה, וסתים דאורייתא מקשר סתים דישראל עם סתים דקוב"ה, והמן ג"כ מקשר סתים דישראל וסתים דאורייתא.

ועוד י"ל כזרע גד לבן, גד הוא ג' ד' ואי' בגמ' על ג' ד' גמול דלים, דל נק' יצ"ט כמ"ש אשרי משכיל אל דל שקאי על יצ"ט כי נק' ילד חכם ומסכן והיצה"ר נק' מלך זקן וכסיל, וזהו הפי' גמול דלים שיגביר יצ"ט על היצה"ר, והכח ע"ז זהו המן שנותן כח ביצ"ט להתגבר על יצה"ר, שזהו אתעדל"ע שלמעלה מאתעדל"ת והוא כזרע גד לבן, לבן הוא לובן העליון שזהו מבחי' לבושי' כתלג חיור ושער רישי' כעמר נקי, ע"ד מ"ש וישכם לבן בבוקר ויעקב הלך לדרכו, דכדי שיהי' ויעקב הלך לדרכו ב' מיני הילוך דתורה ותפלה צריך להיות תחילה וישכם לבן בבוקר, בוקר זה חסד דאברהם ולבן זה לובן דקדושה שיומשך מלובן דקדושה לחסד דאברהם שזהו אתעדל"ע שמעורר אתעדל"ת, כך המן הו"ע אתעדל"ע שמעורר אתעדל"ת. וזהו מ"ש במן עומר לגלגולת שזהו מלבנינותא דתיקון עמר נקי שבגלגלתא. וזה הענין ג"כ מצינו בציצית שנמשך ג"כ מבחי' לבושי' כתלג חיור ושער רישי' כעמר נקי הזמן הוא משיכיר בין תכלת ללבן. וזהו מ"ש ויקראו את שמו מן הוא ע"ש הוי' מנת חלקי וכמארז"ל ע"פ ויצא מן בת ציון כל הדרה, מן כתי' יש לנו מנה אחת, הוי' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי, גורל הוא למעלה מסדר השתל' שהו"ע אתעדל"ע שלמעלה מאתעדל"ת.

וזהו ג"כ ענין של המן שנק' לחם אבירים כמ"ש לחם אבירים אכל איש, ומהו לשון אבירים הוא ע"ד משארז"ל ע"פ שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה, כל העולם ניזון בצדקה הגם שאינם ראוים לזה והם נזונים בזרוע, ומהו"ע אבירי לב שיש ב' מיני לב, יש אהבה דבכל מאודך ויש אהבה דבכל לבבך, בכל לבבך הוא ע"פ טו"ד, ואביר לב נק' אהבה בכל מאודך שלמעלה מהגבלת הכלי. וכשם שיש בהילוך דתפלה ענין אביר לב כך בהילוך דתורה יש ג"כ אביר לב, כמ"ש מידי אביר יעקב ויעקב הוא ההילוך דתורה ומצות. ובכדי שיוכל לבוא לידי השני אבירים הכח לזה הוא המן, ולכן נק' לחם אבירים ע"ש אביר דתורה ואביר דתפלה. ועכשיו ניחא מה שהמן הי' הקדמה לתורה, שתורה הו"ע המשכה מלמעלה למטה ותפלה הו"ע העלאה מלמטה למעלה, וזהו רק אתעדל"ע לפי ערך אתעדל"ת, אבל המן הו"ע אתעדל"ע שמעורר אתעדל"ת.