בס"ד. ש"פ דברים, תער"ג

שלא

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל, וצ"ל מה שמשנה תו' חלוק מהספרים הראשונים שהד' ספרים הראשונים נאמרו כשלישי המדבר דבכל התו' נא' וידבר ה' אל משה ויאמר ה' אל משה, ומי המספר זאת אם נא' שמשה הוא המספר הול"ל וידבר ה' אלי, וכמו בנביאים שנא' ויהי דבר ה' אלי, ואם הוי' הוא המספר הול"ל ודברתי אל משה, אלא זהו שלישי המדבר ומספר שדבר ה' אל משה כך וכך, ובמשנה תורה נא' כמשה המדבר מפי עצמו, וכמו ואתחנן אל הוי', ואתפלל אל ה' כו', ואתנפל לפני ה' כו', וכתיב וידבר ה' אלי כו', רק התחלת משנה תורה