תתט

דוקא, וזה בא ביותר מהיחוד דמלמעלמ"ט, והעיקר השייך לנה"ב הוא בשכמל"ו ההתבוננות באלקות שבעולמות, ועי"ז ואהבת בשני יצריך, ואזי הוא בחי' אדם התחברות א' דם.

שצג) והנה במ"א מבו' ענין נשמה באפו בנה"א גופא דקודם התפלה אין להנשמה המלובשת בגוף התחברות עם שרש ומקור הנשמה שלמעלה כו', דהרי אנו אומרים נשמה שנתת בי טהורה היא אתה בראת אתה יצרת אתה נפחת בי, וכתי' ויפח באפיו נ"ח דשרש הנשמה היא בחי' טהורה היינו כמו שהנשמה היא באצי' ואתה בראת כו' הן בחי' בי"ע כו', ונת"ל פ' שס"ה דמה שמתלבש בגוף הוא רק בחי' בראת יצרת כו', אבל שרש הנשמה ה"ה למעלה כו', וענין התפלה הוא לחבר הנשמה שבגוף עם שרש הנשמה כו', וקודם התפלה שאין עדיין התחברות זאת נק' זה נשמה באפו דהיינו רק בחי' ויפח באפיו כו', ופי' נשמה באפו הוא שהנשמה היא בבחי' מקיף עדיין ואינה בבחי' התלבשות בגוף כו', וקאי ג"כ על הנשמה המלובשת בגוף דקודם התפלה אינה בהתגלות עדיין כו', וממילא אין התחברות להנשמה שבגוף עם שרש הנשמה כו', דבכדי שיהי' התגלות שרש הנשמה הוא ע"י התגלות אור הנשמה המלובשת בגוף דבחי' הנשמה דנר"ן היא בבחי' ממוצע לבא לשרש הנשמה כו' וכמשי"ת, ועז"א דקודם התפלה נשמה באפו. דהנה החוטם הוא שער

להנשמה והיינו לשרש הנשמה דז"ע ג"כ מה שהחוטם הוא שער המוחין דהנשמה שורה במוח והיינו כללות הנשמה שלמע' מהתלבשות כו', וזהו דריח הוא שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף והיינו הנשמה שלמעלה מהתלבשות בגוף כו' כידוע ומבו' במ"א, ועז"א דקודם התפלה עדיין נשמה באפו בבחי' מקיף לבד וע"י התפלה הוא שנעשה ההתחברות שבאים לבחי' שרש ומקור הנשמה ושיהי' התגלות שרש הנשמה בנשמה המלובשת בגוף כו'. והענין הוא דהנה מש"א נשמה שנתת בי ענין נשמה זו אין ר"ל בחי' השכל, דהשכל אינו מעקרי מהות הנשמה, שהרי השכל יש בו שינויים דקטנות וגדלות כמו ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חכ' שהשכל מתגדל ומתרחב מזמן לזמן, וגם לפעמים מוחו ושכלו מבולבלים ולפעמים השכל זך וצלול כו', והגם שכ"ז הוא ע"י כלי המוחין הרי מ"מ התגלות המוחין הוא לפי אופן הכלים ומשתנה לפי אופן הכלים, שכ"ז אינו שייך בעצם הנשמה דכל עצם בלתי משתנה כו', וגם הלא שכל יש לכולם לא בישראל דוקא, והנשמה ה"ה נשמה אלקי' כו', ועם היות שהשכל דנה"א נלקח מע"ס דקדושה, דהשכל דנפש החיונית הוא יש

ונלקח מק"נ, והשכל דנה"א הוא מקדושה וענינו הוא השגת הביטול איך כולא קמי' כלא חשיב כו', מ"מ אין זה עצמות הנשמה, דעצם הנשמה הוא למעלה מהשכל, והשכל וכן המדות הן רק כלים להנשמה כו'. וזהו דאי' בע"ח נשמה ונשמה לנשמה דכחות הנפש שכל ומדות הן בחי' נשמה אל הגוף ונה"ח שהן כלים אל הכחות דנשמה (שהן עשר כחות בכלל שמהע"ס ומתחלקים לתרי"ג כחות כו' והו"ע בחי' ציור אדם כו'), ויש מדרי' שלמע' מזה שנק' נשמה לנשמה והוא שהעשר בחי' דנה"א הן רק כלים וגוף לגבי בחי' זו כו', והוא העיקר האלקו' דנשמה שעז"נ נר ה' נשמת אדם שהוא בחי' נר ה' ממש כו', והוא בחי' רצון פשוט שבנפש שנת"ל פ' הנ"ל שזהו מבחי' א"ס שבנפש כו', וזהו עיקר הנשמה שהוא למעלה ואינה