תקט

כהנים, ישראל, נשים, קדושת החיל שהוא לפנים מן הסורג שהי' לפנים מחומת הר הבית29, קדושת הר הבית, וקדושת ירושלים, ולכן הנה בהקרבנות הרי יש הבדל והפרש במקום שחיטתן ואכילתן, דקדשי קדשים שחיטתן בצפון העזרה, ואכילתן הוא דוקא לפנים מן הקלעים, וקדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה ואכילתן הוא בכל העיר רק שיהי' לפנים החומה30, הרי ההגבלה היא באור הקדושה שהוא בחי' פנימי' האור דוקא, וכמו עד"מ בגשמיות הנה בהעיר עצמה הרי יש חילוקי דרגות בחלקי שטח העיר, אם במזרחה של עיר או בדרומה וכו' וכן בגובה העיר ובמקומות הנמוכים שבה, אבל עם כ"ז הרי כללות כולם היא בהעיר עצמה ואינו אלא התפשטותה בלבד, דבכל עיר יש טבור העיר שהיא הנקודה האמצעית היותר מובחרה בכל הן בטיבה ויפי' ומשם מתפשטת רחובות חוצות דרכים ונתיבות לכל ארבע פנות העיר עד החומה, הנה כן הוא בירושלי' שלמטה דעיקרה של עיר הוא מקום המקדש דשם הוא האלקות בגילוי ומתפשט קדושתו בכל העיר עד החומה, אמנם כל ההגבלה היא בפנימיות האור, דירושלים שלמטה מכוונת לירושלים שלמעלה31, ומירושלי' שלמעלה נמשך החיות לכל כמ"ש32 וזה שער השמים33, דכתי'34 אני אענה את השמים וגו' דכל השפעות החיות בכל מיני השפעות35, הן השפעות רוחנית והן השפעה גשמית הנה הכל כאשר לכל בא מלמעלה, וזהו וזה שער השמים, דקאי על מקום המקדש שהוא השער אשר בו וע"י נמשך כל שפע החיות גם אפי' לע"ש36, אבל זה הוא ע"י הפסק החומה דוקא, וזהו"ע החומה שהו"ע ההגבלה, דההגבלה היא בפנימיות, היינו שיומשך למקום הראוי דוקא, והוא ע"ד תרעין דג"ע אסתימו בלילא37, דבג"ע מאיר גילוי אלקות, ובלילה תרעין דג"ע אסתימו כמו שסוגרין את החומה בלילה, דכל עניני מסחר וקנין עבודה ופועל והילוך דרכי' הוא רק ביום, ובלילה השערים סגורים, וכן הוא ברוחניות דיום הוא גילוי וחסד כמ"ש38 חסד אל כל היום ולכן ביום אין התגברות הקלי' כ"כ, וגם אז הוא השפעת החיות לכל העולם וכאמרז"ל (ע"ז ד"ג ע"ב) י"ב שעות הוי היום כו', שלישיות יושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי כינים כו' שהוא השפעת החיות, הן בחי' חיצוניות החיות, והן בחי' פנימיות החיות למלאכים וכו' למעלה, ולנשמות המלובשים בגופים, אבל בלילה הוא התגברות הקלי' וסט"א ר"ל, ולכן הנה לילה דוקא הוא זמן גניבה וגזילה, וצריכים שימור ביותר, וכן הוא


29) ראה רע"ב כלים שם.

30) זבחים פ"ה מ"א ואילך.

31) ראה תענית ה, א ובחדא"ג מהרש"א שם. זח"א פ, סע"ב. תנחומא ר"פ פקודי.

32) ויצא כח, יז. וראה פירש"י עה"פ.

33) ראה לקו"ת מסעי צא, ב. ובכ"מ.

34) הושע ב, כג (וראה לעיל ס"ע מב הערה 198).

35) ראה לעיל שם ובהערה 199. וש"נ.

36) = לע' שרים.

37) ראה זהר ח"א צב, א. קעב, א. רמב, ב. ח"ג קז, ב. תו"א לך לך יב, ג. סהמ"צ להצ"צ ו, ב.

38) תהלים נב, ג.

29) ראה רע"ב כלים שם.

30) זבחים פ"ה מ"א ואילך.

31) ראה תענית ה, א ובחדא"ג מהרש"א שם. זח"א פ, סע"ב. תנחומא ר"פ פקודי.

32) ויצא כח, יז. וראה פירש"י עה"פ.

33) ראה לקו"ת מסעי צא, ב. ובכ"מ.

34) הושע ב, כג (וראה לעיל ס"ע מב הערה 198).

35) ראה לעיל שם ובהערה 199. וש"נ.

36) = לע' שרים.

37) ראה זהר ח"א צב, א. קעב, א. רמב, ב. ח"ג קז, ב. תו"א לך לך יב, ג. סהמ"צ להצ"צ ו, ב.

38) תהלים נב, ג.