עו, א

דכיא ושם שרש המצות כנ"ל ולכן נק' המצות בשם צדקה כמ"ש וצדקה תהי' לנו כי נשמור כו' (דברים ו' כ"ה) כי הצדקה היא להחיות רוח שפלים וקמי' ית' הכל שפלים וההמשכות וההשפעות הן הן אור התורה כי אור ושפע הכל א' ולכן האומר אין לי אלא תורה אפי' תורה אין לו (יבמות ק"ט ב') אין לו דייקא, שאין התורה שייכה ומתייחסת אליו רק התורה היא תורה בפ"ע ואינה מאירה בתוכו רק ע"י גמ"ח נר מצוה שעולה ממטה למעלה למקור בחי' האותיות וממשיכות אור התורה אליו וז"ס רוח אייתי רוח ואמשיך רוח פי' רוח היינו בחי' אויר הנ"ל ומתחלה אייתי רוח מקור בחי' אותיות הנ"ל ואח"כ אמשיך רוח המשכת אא"ס בחכמה להיות התורה אור, וזהו שמזוזה מצוה להניחה בימין שהמזוזה היא העלאה ממטה למעלה ככל המצות שענינם העלא' האותיות שבדברים שנעשה מהם המצוה בשרש' אותיות דכ"ע הנ"ל ובפרט נודע שכותבים שמע והא"ש שכתוב שם אחד ואהבת וגו' עד ובכל מאדך בחי' העלאה וקובעים בפתח הבית להעלות הבית וכל רכושו המונח בכל התיבות שבבית להיות בטילים לאהבת ה' שזהו פי' מאדך ולכן נצטווינו לקובעה בימין כי ימין מקרבת כמ"ש וימינו תחבקני (שה"ש ב' ו') כאדם הבא לקרב את חבירו אליו שהוא ע"י שמחבקו בימינו כך נמשך ימין מקרבת להעלות אליו כל הבא לקרבה אליו ית' אבל נ"ח היא המשכת אור התורה שמלמעלה למטה כנ"ל ע"כ הוא משמאל שהתורה נמשלה לאש שמהשמאל כמ"ש מימינו אש דת למו (דברים ל"ג ב') ובפרט שעיקר ענין ההמשכה מלמעלה למטה שע"י התורה הוא להיות גלוי האור למטה דוקא במקום החשך שזהו ענין לאתהפכא חשוכא כו' דהיינו להאיר את החשך דוקא שבמקום שהי' תחלה חשך והסתר אלהות ובחי' יש יהי' גילוי אור ה' וכמ"כ ענין נ"ח כנ"ל להגביר חכמת ה' על חכמה דקליפה כנ"ל וע"כ תיקנו להניחה בפתח הסמוך לרה"ר שעיקר בחי' החשך והיש הוא בחי' רה"ר טורי דפרודא נפשות עשיו ל' רבים ע"י שכל א' יש בעיניו ונפרד מזולתו רבים המה עם הארץ וכשגברו מלכות בית חשמונאי תקנו להמשיך אור התורה ודחנוכה גם במקום הרבים טורי דפרודא, והנה שרש ז' אומות רישי' דעשיו בעיטפי' דיצחק שהוא מבחי' גבורות שהן בחי' קו השמאל ע"כ תקנו להניח נר חנוכה משמאל להמשיך גילוי ההארה בשרשם שעי"ז יאיר החשך (ויומתקו הגבורות ולא יסתעף מהם היש דקליפות). וכבר נת' למעלה שקיום המצות גורם המשכת התורה כנ"ל בענין האותיות לכן קביעת המזוזה בימין בבחי' העלאה שהיא כללות כל המצות שענינם העלא' בחי' האותיות ע"י הימין הוא הגורם המשכת אור התורה הנק' נר חנוכה בבחי' השמאל וזהו כדי שתהא מזוזה מימין ונ"ח משמאל, מה טובו אמרותיך: