ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה

ס

תורת אדמו"ר מוהר"ם שבת חזון שנת תרי"ט לפ"ק

ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. משפט הוא משפט התורה כמו ואלה המשפטים. ולהבין מהו ענין ציון ושביה, הנה כתיב וירא והנה באר בשדה ומבואר במדרש באר זה ציון, ויש שם במדרש ג' שיטות ע"ז הפסוק, שיטה הא' הוא באר זה ציון בהמ"ק, ושלשה עדרי צאן זה ג' רגלים, והאבן גדולה זה שמחת בית השואבה ומשם ישקו כל העדרים שמשם היו שואבים רוה"ק. שיטה ב' באר זה ציון ושלשה עדרי צאן זה ג' בתי דינים שהי' בבהמ"ק א' על פתח הר הבית וא' על פתח העזרה ואחת בלשכת הגזית וזהו והאבן גדולה זו ב"ד הגדול שבירושלים. והשיטה הג' באר זה ציון כו' ושלשה עדרי זו ג' גליות בבל מדי ויון, ונאספו שמה כל העדרים זו גלות רביעית, והאבן גדולה על פי הבאר זה זכות אבות. וצ"ל מה שייכות לג' השיטות בהדדי.

הנה באר זה ציון הוא בהמ"ק שבו הי' גילוי שכינה כמ"ש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כי נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים ובתחילת הבריאה הי' עיקר שכינה בתחתונים ואח"כ ע"י חטא דאה"ר נסתלקה השכינה. אך ע"י האבות היתה השראת השכינה למטה במשכן ובית ראשון ושני, אך עיקר גילוי והשראת השכינה בכללות העולם יהי' בבית שלישי שיבנה במהרה בימינו, וכן האבות עסקו בחפירות בארות באר של אברהם אבינו רמז על ב"ר ובארות של יצחק רמז על ב"ש ובאר של יעקב אבינו רומז על בהמ"ק דלעתיד, וכמארז"ל לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראה שדה אלא כיעקב שקראה בית, ולכן ציון באר.

ולהבין זה צ"ל תחילה מהו ענין דירה בתחתונים והלא אתה מחי' את כולם ובטובו מחדש בכל יום מע"ב ומלא כל הארץ כבודו. אך כלליות חיות העולמות הוא רק הארה בעלמא כמ"ש כי בי"ה הוי' צור עולמים ביו"ד נברא העוה"ב ובה' עוה"ז, וכמשל בנפש האדם החיות שבשתי אותיות כלא נחשב לגבי כללות הדיבור והמח', וגם כללות המח' ודיבור אינם רק לבושי הנפש ואין ערוך לגבי עצם הנפש, ככה יובן למעלה שמקור חיות העולמות הוא רק הארה וזיו