ק

בתחלה ואח"כ ענו לה מלמעלה למטה ע"י ג' דברים תורה ועבודה וגמ"ח ממקור מים חיים עליונים.

וזהו באר זה ציון שלשה עדרי צאן זה ג' רגלים, וע"ד ג' עדרי צאן הנ"ל, הוא מנחת יעקב ששלח לעשו ג"כ ג' עדרים עדר עדר לבדו. והיינו ג"כ העלאת מ"נ דג' עולמות בי"ע, פנימי חיצון ומקיף כמבואר במ"א, ועי"ז ולאמר לציון עמי אתה.

עוד ארז"ל במד"ר הנ"ל וירא והנה באר בשדה זה ציון, והנה שם שלשה עדרי צאן אלו שלשה בתי דינים דתנן שלשה בתי דינין היו שם, א' בהר הבית, וא' בפתח העזרה, וא' בלשכת הגזית. ולכאורה איזה שייכות לפי' זה עם פי' הראשון ששלשה עדרי צאן הם ג' רגלים שהם המשכות אלקות שע"י באר זה ציון.

והענין הוא לפי שההמשכה דבאר זה ציון הוא ממים חיים עליונים שיכולים הכל לקבל מהם כמ"ש ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמר לנו המים, כי קמי' כחשיכא כאורה לכן ארז"ל שג' עדרי צאן הם ג' בתי דינים שהי' שם, פי' שיהי' המשכה זו ע"י דין ומשפט למי שראוי דוקא ולא למי שאינו ראוי, היינו שלא יומשך מזה תוס' יניקה לחיצונים ח"ו רק לישראל לבדם כמ"ש כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. וזהו ציון במשפט תפדה, פי' שכל אדם יתנהג א"ע בדין ומשפט בכל צרכיו שלא יחפוץ במותרות רק כדי חייו ההכרחים והמותרות יתן לצדקה להחיות רוח שפלים, ועי"ז יומשך ההשפעה מלמעלה ג"כ במקום קדוש היינו לנש"י, ולא יומשך השפעה עליונה לקליפות וסט"א להיות ממנה תוס' יניקה לחיצונים ח"ו.

וזהו שבתחלה ארז"ל על ג' דברים העולם עומד כו' ובסוף הפרק ארז"ל על ג' דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל השלום שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, זהו ענין ג' רגלים וענין ג' בתי דינים שהיו שם שעז"נ ציון במשפט תפדה.

ואח"כ כתיב ושביה בצדקה הוא ענין בע"ת, וזהו כפי פי' הג' במד"ר ששלשה עדרי צאן הם שלשה מלכיות הראשונות, ונאספו שם כל העדרים זו מלכות רביעית שקשה מכולם, ואז והשיבו את האבן ע"פ הבאר למקומה זהו ענין תשובה שהיא באה מההיפוך דוקא, ע"ד ופרעה הקריב, שע"י גלות מצרים ופרעה הקריב וארז"ל הקריב לבן של ישראל לאביהם שבשמים, וכן בכל הגליות בצר לך כו' ושבת עד הוי' אלקיך, ובמקום שבע"ת עומדים כו', וכמ"ש בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו, שע"י בצר שבגלות ויצעקו אל הוי' בצר להם עי"ז פקדוך צקון לחש, צקון הוא לשון יציקה ושפיכה, וע"י שישראל שופכים לבם כמים בתפלה כמ"ש לפני הוי' ישפוך שיחו שפכי כמים לבך כו' עי"ז נמשך מלמעלה שפיכה ויציקה היינו אתעדל"ע שלמעלה מאתעדל"ת שאין אתעדל"ת מגעת שם בדרך