ג

אמנם לכאורה יש לדחות הראי' מפרש"י דהא כ' המרדכי וז"ל ומיהו רש"י ז"ל גבי כתיבת מזוזה פירש דארוב העולם קאי ואינו תלוי מימין לשמאל דידיה ומתוך פירושו נראה לר"י דפליג דאפילו איטר מניח בשמאל ואף ת"ק סבר הכי דידך זה שמאל. ויש לספק אי הלכה כוותיה או לא ורב אשי בסמוך לעיל אימא טעמא דרבי יוסי מפרש וליה לא ס"ל אמנם הני סתמי דברייתות דבסמוך ס"ל הכי עכ"ל. וכ' הש"י בחי' אנשי שם סביב המרדכי ביאור דבריו וז"ל נ"ל פירושו מתוך הכי דפרש"י אהא דר' נתן דארוב העולם קאי ויליף מוקשרתם וגו' ולא מידך דמשמע יד כהה נ"ל לר"י דרבי נתן פליג אר' יוסי וסובר דאפילו איטר ממש מניח בשמאל עכ"ל. וא"כ לפ"ז י"ל דהא דפרש"י אין לו זרוע שמאל דוקא היינו משום די"ל דגם תנא זה ס"ל כר' נתן ולכן באין לו זרוע ימין ודאי חייב בתש"י בשמאלו דלו יהא איטר ממש הא לר"נ מניח בשמאלו. אך באמת בסה"ת משמע בהדיא דאף לפרש"י גבי כתיבה בימין דר"נ דארוב העולם קאי מ"מ ר"נ לא פליג כלל באיטר ואין בזה שום מחלוקת על סתמי דברייתות שנשנו בלי שום חולק דאיטר מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו כו'. דז"ל סה"ת בסדר הנחת תפילין. תפילין שבזרוע יניח בצד שמאל דכתיב והיו לאות על ידכה. יש דריש פרק הקומץ רבה דיד סתמא משמע שמאל דכתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים. ואית דריש מדכתיב ידכה בה"י משמע יד כהה. ואית דדריש דכתיב וקשרתם וכתבתם מה כתיבה בימין אף קשירה בימין. ואם מניחן בצד ימין אם כן יצטרך לקושרן שם ולהדקן שם ביד אחרת שהיא שמאל דבאותה יד עצמה שמונחין לא יוכל לעשות כן. ואם הוא איטר מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו. ואם שולט בשתי ידיו מניח בשמאל של כל אדם עכ"ל סה"ת. הרי משמע מיני' דזה שאיטר מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו. מוסכם ג"כ לכל התנאים היינו גם למאן דדריש וקשרתם וכתבתם מה כתיבה בימין כו' דהיינו רבי נתן. ואף דסה"ת מפרש ברבי נתן כפרש"י מה כתיבה בימין בסתם בני אדם כו'. ומ"ש רש"י וסה"ת מה כתיבה בימין דרוב בנ"א כותבין בימין. אין ר"ל דמש"ה אפילו איטר אע"ג שכותב בשמאלו מ"מ יניח תפילין בשמאלו שכותב בה כיון דרוב בנ"א כותבין בימין ואזלי' בתר רוב בנ"א דזה אינו דהא בהדיא פסק בברייתא דאיטר מניח בימינו שהיא שמאלו. אלא כוונתו כדסיים בסה"ת שם וז"ל וכל השולט וכותב בשמאל של כל אדם ושאר כל מלאכות של כח וגבורה עושה בימין של כל אדם זה הכלל לעולם יניח תפילין ביד תשש כח אע"פ שכותב באותה יד דהא יד כהה דריש. ועוד דפריך ואימא יד שבכח ומשני מי כתיב חית אלמא בתר תשוש כח אזלינן. וגבי מומי כהן אמרינן השולט בשתי ידיו רבי פוסל וחכמים מכשירין ומפרש מר סבר כחישותא אתחלא בימין ומר סבר בריאותא אתחלא בשמאל משמע דבתר כח וגבורה ובתר חלישות תליא מילתא ואע"ג שכותב ביד תשות כח אין בכך כלום והכי קאמר מה כתיבה בימין בסתם בני אדם אף קשירה כן. אבל מיירי באדם זה עכ"ל סה"ת. מבואר מדבריו דזה שאנו אומרין מה כתיבה בימין ברוב בני אדם. ולא מיירי באדם זה זהו כדי שלא נאמר דלר"נ ע"י הכתיבה לבד שכותב בשמאלו יהי' נחשב איטר אף שיש לו כח וגבורה בימין יותר. ע"ז אמר דמה כתיבה בימין ר"ל בסתם בני אדם. ולא מיירי ליתן חילוק לכל אדם בפרט שיניח תפילין ביד שאינו כותב בה אף שהיא ימינו באמת מאחר שיש לו בה כח וגבורה. אלא כיון דרוב בנ"א כותבין בימינם אף שא' כותב בשמאלו מניח תפילין בשמאלו. ומ"מ איטר מניח תפילין בימינו. מאחר שהיא באמת שמאלו. ר"ל כיון שיש לו כח וגבורה יותר ביד שמאל א"כ ימינו היא שמאלו כו'. ולא אזלי' כלל בזה בתר רוב בנ"א שאינן איטרים כיון באיטר ימינו הוא שמאלו. ולא פרש"י וסה"ת רק גבי כתיבה אזלי' בתר רוב בנ"א דמאחר שזה הכותב בשמאלו ג"כ יש לו כח וגבורה בימין יותר מבשמאל א"כ אינו איטר. והפסוק מה כתיבה בימין כו' ר"ל ברוב בנ"א כו'. ויצא לו לרש"י וסה"ת כן משום דאל"כ נצטרך לומר דלר"נ נחשב איטר ע"י שכותב בשמאלו ולמ"ד יד כהה נחשב איטר כשיש לו תש כח בימין. וז"א במשמע דפליגי בהכי ע"כ פי' דלכ"ע ימין ושמאל תליא בכח ותשוש כח כמ"ש בגמ' יד שבכח. וכמו שהביא מפלוגתא דרבי וחכמים במומי כהן. אלא מ"ש ר"נ מה כתיבה בימין ר"ל ברוב בני אדם כו'. אבל לא מיירי באדם שיש לו כח וגבורה בימין ואעפ"כ כותב בשמאלו כו'. ודלא כרבינו יחיאל שהביא הטור. ועוד דא"כ בשולט בב' ידיו וכותב בימינו ובשמאלו נימא דלרבי נתן יוכל להניח תפילין בב' ידיו. ובודאי לא פליג ר' נתן דשולט בב' ידיו הוה שמאלו שמאל אע"פ שכותב בה. ע"כ צ"ל מה כתיבה בימין ברוב בני אדם. והשתא ת"ק ור' יוסי החורם ור' נתן כולהו ס"ל דבתפילין בעי' יד שמאל כמ"ש ת"ק. אלא דמשמעות דורשין איכא בינייהו דמר יליף שמאל מדכתיב יד דיד סתמא משמע שמאל. ומר יליף מיד כהה דהשמאל היא תש כח. ומר יליף מה כתיבה בימין ברוב בנ"א כו'. ור"ל וממילא הנחה בשמאל. והא דאיטר מניח בימינו היינו משום שימין שלו הוא שמאל ולהכי ג"כ שולט בב' ידיו מניח בשמאלו דוקא דהא היא שמאלו מדינא ואע"ג שכותב בה דלר"נ ג"כ בעינן שמאל. וזה דלא כמ"ש הר"ן ר"פ ג"ה דבתפילין י"ל דלא בעינן שמאל כלל לר' יוסי ולר"נ דז"א במשמע וע' בשבת (דס"א). ועוד ראי' לפי' זה דלר"נ ג"כ איטר מניח בימינו שהיא שמאלו דאל"כ כדפריך בגמרא והתניא מניח בשמאלו שהוא שמאל של כל אדם ליתרץ הא מני ר' נתן היא את"ל דלר"נ איטר מניח בשמאלו משום דרוב בנ"א כותבין בימין. היוצא מזה כיון דסה"ת פי' דלרש"י ג"כ לכ"ע איטר מניח בימינו שהוא שמאלו ואפ"ה באין לו זרוע ימין משמע מפרש"י דמניח בשמאלו גם לת"ק משמע דלא נעשה איטר עי"ז וכמש"ל:

לכאורה (י"ל דאין ראיה מפרש"י כי במרדכי כ' דלפרש"י ס"ל לרבי נתן דאיטר מניח ג"כ תפילין בשמאלו שהיא שמאל של כל אדם אך בסה"ת מבואר דזה אינו ומ"ש רש"י מה כתיבה בימין ברוב בנ"א היינו שלא נאמר דענין תפילין תליא בכתיבה דז"א סברא אלא דתליא בשמאל לר"נ ג"כ ושמאל היינו יד תש כח):