ט

והנה לעיל נתבאר דלשטת הטור אה"ע סי' קס"ט יש ראי' ממשנה דר"פ מ"ח דנחתך רגלו לא חשוב איטר ה"ה בנד"ז שאין לו פסת יד אמנם נת' שם דלשטת הסמ"ג אין משם ראי'. אך נראה לומר דאדרבה לשטת הסמ"ג בלא"ה נראה דבנד"ז יניח תפילין על ידו השלמה השמאלית אף שעושה בה כל מעשיו וכותב בה. והוא שהרי הסמ"ג ס"ל שהיכא שהצריכה תורה ימין בפירוש אפילו באיטר אזלינן בתר ימין דעלמא דהיינו יד העומדת לימין. וא"כ ודאי כמו כן היכא שהצריכה התורה שמאל בפירוש אפילו באיטר אזלינן בתר שמאל דעלמא. וא"כ לכאורה לת"ק דמנחות (ל"ז) דאמר ידך זו שמאל הרי ה"ל כאילו הזכירה התורה בפירוש שמאל הי' ראוי לומר דאפילו איטר יניח תפילין ביד העומדת לשמאל אף שהיא מיומנת למלאכה אצלו וא"כ הא דפוסק הסמ"ג בעשין סי' כ"ב כברייתא דאיטר מניח תפילין בימין העולם שהוא שמאלו. לכאורה י"ל דהוא מפני שאינו פוסק כת"ק אלא כר' יוסי או כר' נתן כמש"ש ויניח ביד שמאל דכתיב ידכה יד כהה ועוד כתיב וקשרתם וכתבתם מה כתיבה בימין אף קשירה בימין. וא"כ י"ל דס"ל דבתפילין לא בעינן שמאל ממש רק יד כהה וכמ"ש הר"ן ר"פ ג"ה. והטעם דפוסק לא כת"ק י"ל משום דבמנחות בפ"ק (ד"י ע"א) איתא והתניא ר"ש אומר כל מקום שנאמרה יד אינו אלא ימין כו' וא"כ ה"ל ר"ש בשיטת ר' יוסי ור' נתן וה"ל רבים. וכן איתא במרדכי דר"י פי' לדעת רש"י דלת"ק אפילו איטר מניח ביד העומדת לשמאלו. ולזאת י"ל דכיון דלהסמ"ג לת"ק איטר מניח ביד העומדת לשמאלו אלא דלא קי"ל כוותיה א"כ אין לך בו אלא חידושו דהיינו באיטר ממש. שבזה קי"ל דלא כת"ק. והיינו כשיש לו יד ימין ושמאל והיד העומדת לימין היא כהה וכותב בשמאל. משא"כ בנד"ז שאין לו פסת יד ימין ומחמת זה כותב בשמאל ועושה בה המלאכות א"כ אין לברר שהוא איטר ודאי. שהרי יש לו ג"כ כח וגבורה בימין יותר. וא"כ כיון דאינו ודאי איטר. י"ל דבכה"ג כ"ע מודו דיניח תפילין על יד העומדת לשמאלו כת"ק דאמר ידך זו שמאל דר' יוסי לא פליג בבירור ע"ז רק אמר מצינו ימין שנק' יד כו' וכן ר"נ אמר רק אין צריך כו'. ולת"ק דאמר ידך זו שמאל א"כ ודאי היינו יד העומדת לשמאל לדעת הסמ"ג. ורבי יוסי יודה לו בכה"ג כיון דא"א לקיים כאן שיניח על יד כהה דהא בימין יש לו כח וגבורה יותר דהא איכא מ"ד דגידם מניח בימין ולכן בשמאל מודו כ"ע דיניח כשאין לו יד כהה. וכמו שולט בב' ידיו דמניח בשמאל אף שאין לו יד כהה. וגם ר' נתן י"ל דיודה לזה מטעם הנ"ל דלא אמר מה כתיבה בימין כו' רק בסתם בני אדם כו' שיש לו ב' ידים משא"כ בזה זה שאינו כותב בימין משום דפומא כאיב לה כנ"ל: