ד

ועוד נ"ל טעם להקל בזה אם יקבל עליו ד"ח להיות זהיר במצות וביחוד במצות תפלה שפשע בה והעיקר שיהי' זהיר באומנת הסכין והשחיטה אזי כיון שעברו עליו בזיונות טובא יש להקל וכמ"ש רבינו ז"ל בי"ד סי' ב' גבי מי שיצא טרפה מתח"י בפשיעותו וז"ל בפושע שאינו בחזקת רשע לעבור במזיד אלא שאינו נזהר יפה במעשים מהני לי' הבזיון שמבזין אותו בהעברה והכרזות אלו שיהי' נזהר יפה מכאן והלאה כו' עכ"ל. וא"כ שו"ב זה אף את"ל שעבר במזיד אתפלה מ"מ לגבי שחיטה אינו ברור אפי' כמיקל ופושע רק שחשוד כמיקל ופושע א"כ ודאי מהני לי' בזיונות שהי' לו שיהי' נזהר יפה מכאן והלאה כו'. וכ"ש בהצטרף לזה שיראה סכינו לשו"ב אחר מדי יום דודאי אין להחמיר כלל יותר:

קיצור. וגם יש לצדד צירוף קד"ח ובזיונות שעברו עליו: