מס' כרטיס 74693  מדור ומדף: עא-פ
 
פאטריאטיזמוס און רעגיערונג
טאלסטאי, לעא
איבערזעצט אויס דעם רוסישען פוןף
קאטץ, מ.
די  אינטערנאציאנאלע ביבליאטהעק
5-טער יארגאנג נו' :1 יאנואר 1903
ארויסגעגעבען פון דיא אינטערנאציאנאלע
ביבליאטהעק פאבלישינג קא.
נ.י. תרסג () 1903
(סטראנסקי עט ווילסאן)
16°. 34 ע'
טופס שני נכרך עם באקונין מיכאאיל. טופס
שלישי נכרך עם די נאציאנאלע פראגע