מס' כרטיס 1  מדור ומדף:
 
סידור הבעל שם טוב
סידור כתב-יד, עם כוונות האריז"ל,
שבו התפלל רבינו רבי ישראל בעל שם טוב,
ובו רשמו תלמידיו את שמותיהם לזכרון לפניו
בעת התפלה.
תיאור הסידור וסדר השתלשלותו נדפס בכמה
מקומות. ראה שפתי צדיקים גליונות ז-ט.
כפר חב"ד גליונות: 682 ע' 14. 683 ע' 32.
684 ע' 153. 799 ע' 55. 906 ע' 26.
907 ע' 30.