מס' כרטיס 109  מדור ומדף: לד
 
כנראה רובו דרושי
אדמו"ר הזקן
וכמה מדרושי
אדמו"ר הצ"צ
בכ"מ - העתקת הגהות הצ"צ על דרושים אלו.
בכ"מ עה"ג - הגהות בכת"י מה"ר
ריבלין, אליהו יוסף
המפתח - בסופו.
11*17.5 ס"מ. (2), קפ, (21) דף.
קעה,א: אגרת הטעמים -חלק מספר
מצרף העבודה
בעלים: סלונים ע.ז.