מס' כרטיס 9  מדור ומדף: לד
 
דרושי
אדמו"ר הזקן
אדמו"ר האמצעי
אדמו"ר הצמח צדק
והוא ליקוט מכמה ביכלאך בכת"י כמה מעתיקים
23X18 ס"מ. קלב דף.
בראשו 40 דף חלקים. בסופו 28 דפים חלקים.
ואחרי דף מו 19 דף חלקים כדי למלאותם
בראשו מפתח, ומכתב למ' אלי', מדודו חיים
אלי', מחוהמ"ס תרם"א, להשלים העתקת דרושים
נמסר ע"י משה זאב ירוסלבסקי