ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות פ
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

פאגעלמאן, יהודה צבי
פאגעלמאן, משה יעקב
פאגעלמאן, שמואל אלי'
פאדעל, יחיאל אשר
פאדעל, שמעון
פוזואלו, רפאל
פאטאשניק, דוד
פאלטער, ישראל
פאלטער, משה ירחמיאל
פאמעראנץ, אלקנה
פאפאק, אהרן
פאפאק, שלום דובער
פאפקין, פנחס
פאקטאר, שמרי' הכהן
פאר, זלקינד
פאר, יעקב
פארטאוויטש, יוסף
פארמאן, יעקב
פדידא, שלמה
פאט, חיים
פוזנר, יהודה ליב
פוזנר, יצחק זלמן
פוזנר, שלום
פוטערפאס, מנחם מענדל
פוטערפאס, שלום דובער
פוטשין, אברהם שלמה
פולנר, שמואל חיים
פולק, אלימלך
פונדיק, צבי
פונדמינסקי, יוסף יהודה
פופוביץ, שמואל דוד
פופקא, חיים
פוצין, אברהם
פוקס, נפתלי חיים
פוקס, שמואל צבי
פייס, שמואל פסח
פורסט, לוי
פורסט, משה יצחק
פחימא, אברהם
פחימא, דוד
פחימא, יעקב
פחימא, יצחק
פחימא, מאיר
פחימא, מחלוף
פחימא, שלום
פטיטו, נסים
פיבוביץ, חיים שרגא
פייגין, שלמה
פייגינסון, פרץ
פייגלין, נחום
פייגלשטוק, ראובן צבי יהודה
פיילעט, חיים פייטל
פיין, בנימין
פיצרייך, צבי אברהם
פייר, מיכאל
פיל, יעקב
פינטו, משה
פינטו, נסים
פינטו, שמעון
פינטער, פנחס
פינסון, יהושע
פינסון, יחזקאל
פינסון, נחום יצחק
פינסון, ניסן
פינקוביץ, משה קלונמוס
פינקל, אליהו
פינקל, יחיאל מיכאל
פיאסעק, אברהם
פיקארסקי, אלכסנדר זיסקינד
פיקארסקי, יוסף משה
פיקארסקי, יחיאל מיכל
פישמן, חיים זוסיא
פישמן, יעקב יוסף
פישר, משה טובי' הכהן
פישר, צבי
פישר, שמואל חיים דוד
פלוטקין, חיים
פלוטקין, מאיר יעקב
פלמר, חיים שלמה
פלדהנדלר, צבי הירש
פלדמן, אברהם
פלדמן, אפרים אליהו הכהן
פלדמן, גבריאל
פלדמן, ישעי' זוסיא
פלדמן, ישראל עזריאל
פלדמן, מנם מענדל הכהן
פלדמן, שלום
פלדמן, שמרי'
פלדמן, שניאור זלמן
פלוים, שמשון
פלטיאל (פאנטילעוו), אבא
פלטיאל (פאנטילעוו), אליעזר
פלטיאל (פאנטילעוו), דובער
פלייש, פנחס
פלישמן, שלמה שמואל
פליסקין, ישראל אבא
פלנר, אהרן דוד
פלס, יעקב
פעווזנער, אלטע שרה צרטל אלמנת ר' אברהם ברוך
פעווזנער, הלל
פעווזנער, יצחק מרדכי
פעווזנער, יצחק שלמה
פעווזנער, ישראל
פעווזנער, שלום דובער
פעלבערבוים, אברהם חיים
פעלדבערג, דוד
פעליג, יוסף מרדכי
פעלסאן, זלמן
פעסין, דוב
פעלער, משה יחיאל
פעפער, צבי הירש הכהן
פערין, דובער
פערין, שלמה
פערל, זיידל משה
פערלאוו, דוד
פערלאוו, חיים מרדכי הכהן
פערלמוטער, נפתלי
פערסיא, יוסף
פרבר, אריה
פרומן, נחמן
פרוס, דובער
פרוס, זוסיא
פרוס, שמואל לייב
פרוס, שמרי'
פרעזער, פנחס מנחם
פרחי, יוסף הלוי
פריד, יוסף
פריד, שלמה אפרים
פרידלאנד, יעקב יצחק פנחס
פרידמן, גבריאל
פרידמן, אהרן בן אברהם ישכר דוד
פרידמן, אהרן בן בן ציון
פרידמן, אהרן נחמן
פרידמן, ארי' ליב
פרידמן, בן ציון הכהן
פרידמן, גיטל
פרידמן, דוד
פרידמן, יחיאל
פרידמן, יעקב הלוי
פרידמן, יעקב ברוך
פרידמן, יעקב יצחק
פרידמן, יעקב משה הכהן
פרידמן, שמעי'
פרידמן, ישראל
פרידמן, ישראל יצחק
פרידמן, מאיר
פרידמן, מנחם מענדל חיים יחיאל עזרי'
פרידמן, מרדכי אהרן בן הלל מנשה
פרידמן, מרדכי אהרן
פרידמן, משה
פרידמן, משה אהרן דוד
פרידמן, משה זאב
פרידמן, עקיבא יוסף
פרידמן, רפאל בנימין
פרידמן, שלום דובער
פרידמן, שלום שכנא
פאריז, אברהם
פאריז, ברוך
פאריז,נתן נטע
פריז, שלום בער
פריידין, יהודה ליב
פריידין, לוי יצחק
פריימן, מאיר
פרינער, ראובן
פרל, אברהם
פרלמוטר, שמחה
פרלמן, מנחם נחום
פרלמן, משה
פרלשטיין, אליעזר
פרמן, אלימלך
פרמן, יעקב חיים
פרמן, נח
פרמן, נחמן יוסף
פרנקל, דוד
פרנקל, הערשל צבי
פרנקל, חיים נחום בצלאל
פרנקל, יצחק ידידיה
פרנקל, שלמה
פרץ, אברהם
פרץ, אליהו
פרץ גבריאל בן יוסף
פרץ גבריאל בן שלמה
פרץ, דוד בן יצחק
פרץ דוד בן מאיר
פרץ דוד בן משה
פרץ דוד בן משה ומליא
פרץ דוד בן שלום
פרץ, דניאל בן אליהו
פרץ, דניאל בן חביב
פרץ, חיים
פרץ, חיים דוד
פרץ, חנניה בן יצחק
פרץ, חנניה בן נסים
פרץ, חנניה בן שמואל
פרץ, יודא
פרץ, יוסף בן אברהם
פרץ, יוסף בן דוד
פרץ, יוסף בן נסים
פרץ, יעיש
פרץ, יעקב
פרץ, יצחק
פרץ, מאיר
פרץ, מימון
פרץ, מכלוף
פרץ, מכלוף
פרץ, מנחם
פרץ, משה
פרץ, משה
פרץ, נסים
פרץ, חיים
פרץ, נפתלי
פרץ, עמרם
פרץ, עמרם
פרץ, ראובן
פרץ, רפאל
פרץ, שאול
פרץ, שלום
פרץ, שלמה
פרשן, אברהם
פשמיסלבסקי, משה בונים